Menu

Privacybeleid Diabetesvereniging Nederland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Diabetesvereniging Nederland (hierna: “DVN”) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van DVN, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan DVN verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt DVN, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.2 Persoonsgegevens van donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
6. Overgang van onderneming

DVN adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Diabetesvereniging Nederland
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden
KvK nummer: 40476341
Tel: 033 463 0566

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: persoonsgegevens@dvn.nl

DVN heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1613858.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt DVN, met welk doel en gedurende welke periode?


2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

2.1.1. Soort gegevens
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
In aanvulling op voorgaande kunt je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen
h) informatie met betrekking tot diabetes, waaronder type diabetes en de behandeling  daarvan 

2.1.2 Doel van de verwerking
DVN verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap
DVN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
ii. Verstrekken van Diabc magazine of andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van DVN
DVN gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van het Diabc magazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van DVN.
iii. Afhandelen van betalingen
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
iv. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten
DVN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor DVN.
v. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie
De informatie met betrekking tot het type diabetes en de behandelinformatie wordt gebruikt om aanbiedingen en interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van DVN voor je samen te stellen.
vi. Anoniem statistisch onderzoek
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
vii. Bevestiging van je lidmaatschap aan DVN Regie BV
Uitsluitend ten behoeve van je gebruik van het Puntenplein kan DVN, op verzoek van DVN Regie BV, bevestigen aan DVN Regie BV dat je lid bent van DVN.
viii. E-mailings: informatie en aanbiedingen van DVN
DVN gebruikt jouw naam, type diabetes (indien van toepassing) en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van DVN te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
ix. E-mailings: informatie en aanbiedingen van DVN Regie BV en de DVN Winkel
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt DVN jouw naam en e-mailadres om je per e-mail interessante informatie en/of aanbiedingen van DVN Regie BV en/of de DVN Winkel te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
x. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van DVN
DVN kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van DVN.
xi. Telefonisch contact na afloop van het lidmaatschap
Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je lidmaatschap kan DVN jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van DVN.
xii. Vrijwilligers
DVN kan - altijd in samenspraak en na toestemming daartoe - de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van DVN, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.
xiii. Algemene Ledenvergadering (ALV)
DVN verwerkt jouw gegevens voor de administratie van de ALV en plaatst je naam en foto op de ALV-ledenlijst op de website. Zodra je je kandidaat stelt voor de ALV, wordt na toetsing door de Verkiezingscommissiecommissie, de volgende informatie: naam, geboortejaar, DVN regio en motivatie, gepubliceerd op deze website ten behoeve van de verkiezingen.
xiv. Inloggen in MijnDVN
Jouw e-mail adres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account in MijnDVN. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
DVN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal DVN de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

2.2.1. Soort gegevens
In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2.2 Doel van de verwerking
DVN verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van jouw donatie
DVN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.
ii. Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van DVN
DVN gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van DVN, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.
iii. Afhandelen van de donatie
Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.
iv. Anoniem statistisch onderzoek
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
v. E-mailings: informatie en aanbiedingen van DVN
DVN gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen DVN, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
ix. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van DVN
DVN kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuws en diensten van DVN.
2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
DVN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal DVN de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met DVN opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer

2.3.2 Doel van de verwerking
DVN verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je vraag
DVN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
ii. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van DVN
Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van DVN, gebruikt DVN jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.
iii. E-mails: informatie en aanbiedingen van DVN
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt DVN je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van DVN te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
iv. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van DVN
Op jouw verzoek kan DVN je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van DVN.
2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
DVN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal DVN de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DVN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van DVN. Met de verwerkers heeft DVN een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via je eigen account kan je de persoonsgegevens die DVN verwerkt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen. Daarnaast kan je ook via een e-mail naar onze klantenservice bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. DVN zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat DVN aan het verzoek heeft gegeven. Indien DVN je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. In aanvulling op voorgaande kan je via je eigen account ook zelf je persoonsgegevens inzien, wijzigen of te verwijderen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. DVN zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal DVN je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop DVN je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.

5. Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. DVN adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Leusden, september 2017